Puikvoorelkaar.nl

Dat is goed voor elkaar

Hoe gaat asbest verwijderen in zijn werk?

Asbest is een materiaal dat in het verleden veel gebruikt werd vanwege de vele voordelige eigenschappen, zoals hittebestendigheid en slijtvastheid. Tegenwoordig weten we echter dat asbest ook zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mensen. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot diverse ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker en asbestose. Daarom is het belangrijk dat asbest op een professionele manier wordt verwijderd, hiervoor kun je een asbestattest aanvragen bij Asbestburo bijvoorbeeld. In het asbestattest staat welke materialen in het gebouw asbest bevatten en hoe je dat als eigenaar asbest-veilig kunt maken. Dit is ontzettend handig als je asbest wilt gaan laten verwijderen door een professioneel bedrijf!

Onderzoek doen

Asbestsanering is een belangrijke taak, omdat asbestvezels zich in de lucht kunnen verspreiden en zo een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier. Het is daarom van groot belang dat asbest op een veilige en verantwoorde manier wordt verwijderd. Dit geldt niet alleen voor gebouwen die nog in gebruik zijn, maar ook voor gebouwen die gesloopt gaan worden. Voordat er gestart kan worden met het verwijderen van asbest, moet er eerst onderzoek worden gedaan. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest voert verschillende onderzoeken uit om vast te stellen of er asbest aanwezig is, en zo ja, op welke plekken. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van luchtmetingen en materiaalmonsters. Als er asbest wordt aangetroffen, wordt er een rapport opgesteld met daarin een plan van aanpak voor de verwijdering van het asbest.

Het opstellen van een asbestinventarisatierapport

Een belangrijk onderdeel van het werk van een specialist is het opstellen van een asbestinventarisatierapport. Dit rapport bevat een gedetailleerde inventarisatie van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw. Het rapport vormt de basis voor de verdere aanpak van de asbestsanering en wordt gebruikt door de betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, de uitvoerder en de gemeente.

De asbestsanering en nazorg

Als het asbestinventarisatierapport is opgesteld en goedgekeurd, kan gestart worden met de daadwerkelijke asbestsanering. Het asbestbedrijf zorgt voor de coördinatie van het hele proces en zorgt ervoor dat alle werkzaamheden veilig en volgens de geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Dit betekent onder andere dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en dat er wordt gewerkt volgens strikte procedures. Na de asbestsanering is het belangrijk om te controleren of alle asbestvezels daadwerkelijk zijn verwijderd. Het bedrijf voert hiervoor luchtmetingen uit en controleert of alle ruimtes in het gebouw vrij zijn van asbestvezels. Als alles in orde is, wordt er een eindrapport opgesteld waarin wordt bevestigd dat het gebouw vrij is van asbest. 

Similar Articles

Populair